مأموریت، چشم انداز و ارزش ها

بيانيه مأموريت
خلق تجربیاتی تازه و خاطراتی خوب

چشم انداز
توسعه مراکز لوکس و مدرن مرتبط با سلامت روحی و جسمی مردم در سطح داخل و خارج از کشور

ارزش ها
احترام به مشتری، خواسته ها، منافع و تجربیات وی
کيفيت انديشی و بهبود و مستمر خدمات ارائه شده
فرهنگ سازی
اطلاع رسانی واقعی به مشتريان
توجه و احترام به حفظ محيط زيست
ايجاد حس اعتماد متقابل بين اعضاء و پرسنل
رشد حرفه ای و شخصيتی و توانمند سازی نیروی انسانی
احترام به شخصيت والای انسانی و توسعه مشارکت کارکنان در امور مختلف